Výstava zrestaurovaných soch

Výstava v muzeu baroka

V neděli 3.7. 2011 v 10 hodin se v Muzeu baroka v Uničově otevírá výstava dvou restaurovaných soch:  sv. Jana Křtitele a sv. Šebestiána.

   Obě sochy pocházejí z minoritského kláštera, z kostela Povýšení sv. Kříže. Těchto soch různých svatých od neznámého autora máme v muzeu celkem 8. Z toho dvě sochy, sv. Jana Křtitele a sv. Šebestiána, byly zrestaurovány studentkami Vyšší odborné školy restaurátorské z Brna, které tím splnily svou absolventskou práci. Jak se jim úkol zdařil, to posoudíte na výstavě, a navíc vám obě absolventky na zahájení výstavy podrobně vysvětlí, jak práce na restaurování soch probíhala, s jakými problémy se potýkaly. Stejné zrestaurování by si zasloužily i zbývající sochy, ale k tomu jsou potřeba peníze.

   Děkuji Římskokatolické farnosti v Uničově, panu děkanovi za poskytnutí finanční částky, která uhradila náklady za materiál potřebný k opravě soch.

   Děkuji oběma studentkám – Monice Chocholaté, která restaurovala sochu sv. Šebestiána, a Lucii Bojdové, která pracovala na soše sv. Jana Křtitele.

   Děkuji za cenné odborné rady panu Jiřímu Látalovi, za odvezení a přivezení zrestaurovaných soch.

Socha sv. Šebestiána  je vyřezána ze čtyř kusů dřeva. Stojí na obou nohou, ruce jsou připoutány ke kmeni stromu. Pravá ruka a hlava směřují k nebi. Socha působí velmi přirozeně a jednoduše.

   Sv. Šebestián pocházel z Milána. Žil ve 3.století. Byl vojákem v císařské armádě, tajný křesťan. Za pronásledování křesťanů na příkaz císaře Diokleciána byl přivázán ke kůlu a rozstřílen šípy. Toto mučení přežil, ale po uzdravení jej císař nechal ubičovat. Byl pohřben do katakomb za hradbami města.

   Roku 680 v Římě propukl mor, ale poté, co byly městem neseny světcovy ostatky, mor ustal. Jeho rány po šípech byly považovány za obraz morových ran.

Socha sv. Jana Křtitele  je dřevěná, levá noha je mírně pokrčená, pravá ruka směřuje dolů k levé noze. Dlaň levé ruky je sevřená, zřejmě v ní držel kříž. Přes tělo má přehozené roucho z velbloudí kůže a zřejmě bylo roucho původně zlacené. Předpokládá se tak proto, že socha umístěná na stejném oltáři, sv. Šebestián, zlacené prvky má.

   Sv. Jan Křtitel byl synem Zachariáše a Alžběty. Pokřtil Ježíše Krista a označil ho „za Beránka Božího, který snímá hříchy světa“. Sv. Jan Křtitel vytkl Herodovi Antipovi, že si vzal Herodiadu, ženu svého nevlastního bratra. Herodes Jana uvrhl do vězení. Ve vězení byl sťat na žádost Salome, dcery Herodiadiny.

   Je dobře, že byla restaurována právě socha sv. Jana Křtitele v tomto roce, který slavíme jako „Rok sv. křtu“.

Výstavu obou soch si můžete prohlédnout v muzeu baroka až do konce měsíce července.

Všichni jste srdečně zváni.

                                                                                                                    Emilie  Zatloukalová

Plakát sochy